Blogi

Kuopio tarvitsee metsäsuunnitelman, joka takaa edellytykset virkistyskäytölle, luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle ja uusien luonnonsuojelualueiden perustamiselle

Petri Nieminen | 30.10.2021 | Blogi

Kuopion kaupungin strateginen metsäsuunnitelma linjaa kaupungin metsien käyttöä tulevaisuudessa. Metsäsuunnitelma tulee käsittelyyn seuraavassa kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 3.11. Esityslista julkaistiin 28.10.
Kaupunkirakennelautakunnan jälkeen asiaa käsitellään vielä kaupunginhallituksessa ja lopulta kaupunginvaltuustossa.
Metsien hakkuumäärät ovat nousseet Kuopiossa vuoden 2016 jälkeen merkittävästi. Tuolloin metsää hakattiin 30 000 k-m3/v ja nyt vuonna 2021 hakataan jo 49 000 k-m3. Kaupungin metsäomaisuuden pinta-ala on kuitenkin samalla aikavälillä pysynyt melko lailla samana, joten hakkuupaine hehtaaria kohden on kasvanut merkittävästi: nykyinen hakkuutaso hehtaaria kohden on yli 1,5-kertainen vuoteen 2016 verrattuna. Karkeasti ottaen tämä on avohakkuiden osalta tarkoittanut lisäystä n. 30 ha/v tasosta tasolle n. 50 ha/v.
Virkavalmisteluna tehdyn pohjaesityksen mukaan jatkettaisiin nykylinjalla seuraavat 20 vuotta. Esityksen perusteella kaupungin metsistä (pl. luonnonsuojelualueet) hakattaisiin 68 % niiden laskennallisesta kasvusta. Pidän lukua liian korkeana, kun kyseessä ovat kuntametsät, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus on virkistyskäyttö. Pohjaesityksen kaltainen suunnitelma johtaisi talousmetsämäiseen metsänkuvaan ja heikentäisi siten metsien virkistys- ja matkailukäyttöä sekä luontoarvoja. Varsinkin kuntametsissä näiden arvojen tulee olla ensisijaisia taloudellisiin arvoihin nähden.
Käyn vielä keskusteluja muiden lautakunnan jäsenten kanssa ennen kokousta, mutta keskeisiä asioita, joita tulen näillä näkymin esittämään kokouksessa muutosesityksenä, ovat mm. seuraavat:
  1. Valitaan vuotuiseksi keskimääräiseksi hakkuumääräksi laskenta-aineiston mukainen skenaario ”alle puolet vuosikasvusta” (35 500 m3/v, eli n. 49 % laskennallisesta kasvusta), joka oli metsien hakkuumäärä vielä v. 2017.
  2. Lisätään vanhojen, yli 120-vuotiaiden, metsien pinta-alan määrää ulkoilu- ja taajamametsissä.
  3. Siirretään Kuopion metsäomaisuus FSC-sertifikaatin piiriin, pl. maankäytön muutosalueet.
  4. Lisätään luonnonsuojelualueiden määrää perustamalla vähintään 500 hehtaarin verran kaupungin omistuksessa olevia luonnonsuojelualueita vuoteen 2030 mennessä – METSO-luokiteltuja suojeluun kelpaavia kohteita on kartoitettu kaupungista v. 2013 yht. 1200 ha.
Havainnollistus: Mikäli Kuopio hakkaisi metsää pohjaesityksen mukaisesti keskimäärin 49 000 k-m3 vuodessa (=n. 50 ha avohakkuita/v), tarkoittaisi tämä, että 20 vuoden aikajänteellä muodostuu n. 1000 ha ala, jossa puusto on 0–20 vuotiasta. Vastaava määrä vanhaa metsää menetetään. Mikäli hakataan 35 500 k-m3 vuodessa (=n. 35 ha avohakkuita/v), muodostuu nuorta 0–20 vuotiasta taimikkoa n. 700 ha. Muutosesitykseni mukaisesti hakkuumääriä hillitsemällä siis säästyisi 20 vuoden aikana n. 300 hehtaaria vanhaa metsää. Vertailun vuoksi: Kolmisoppi-Neulamäen luonnonsuojelualueen pinta-ala on n. 230 ha.
Hakkuumäärien hillitsemistä sekä vanhojen metsien ja luonnonsuojelualueiden lisäämistä painottavaa näkemystä tukevat myös metsäsuunnitelmaan saadun kuntalaiskyselyn vastaukset, mitkä tulisi mielestäni ottaa pohjaesitystä vahvemmin päätöksenteossa huomioon.
Pidän valitettavana, että nyt lautakunnalle tuotavaa 64-sivuista metsäsuunnitelmaa ei asetettu julkisesti nähtäville luonnoksena, jotta siihen olisi saatu vielä kommentteja kaupungin metsien käyttäjiltä; asukkailta ja eri sidosryhmiltä. Itsellänikin on ollut asiaan nyt vain muutama päivä aikaa reagoida esityslistan julkaisun jälkeen.
Luonnos alustavasta muutosesityksestäni perusteluineen nähtävissä kokonaisuudessaan täällä.
Mitä ajatuksia suunnitelma sinussa herättää?
Jaa tämä teksti:

Vastaa