Lehtikirjoituksia

Luonnonsuojelualueita lisättävä Kuopiossa

Petri Nieminen | 14.5.2019 | Lehtikirjoituksia

Julkaistu Savon Sanomissa 14.5.2019.

Kuopion kaupungin strategiassa vuodelle 2030 visioidaan, että Kuopio on tunnettu luontoarvoistaan. Kuopion ympäristökatsauksen 2018 mukaan luonnonsuojelualueet kattavat tällä hetkellä 5,5 % kaupungin metsäomaisuuden pinta-alasta. Esimerkiksi Tampereella vastaava lukema on 13 %. Voisiko Kuopiossakin vielä jäljellä olevia arvokkaimpia metsiä suojella nykyistä enemmän? Kaupungin resurssiviisausohjelma vuodelle 2030 linjaa, että luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen pitäisi olla arkipäivää kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.

8.3.2019 julkaistu uusin Suomen lajien uhanalaisuudesta kertova punainen kirja kertoo, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on jatkunut edelleen. Eliölajeista 11,9 % on uhanalaisia, kun edellisessä vastaavassa raportissa vuodelta 2010 uhanalaisia lajeja oli 10,5 %. Syynä lajien uhanalaisuuteen ovat etenkin metsien talouskäytöstä johtuvat metsäelinympäristöjen muutokset, kuten vanhojen metsien ja lahopuun väheneminen. Tuttu metsien yleislaji hömötiainenkin on jo määritelty erittäin uhanalaiseksi.

METSO-suojeluohjelman kautta metsänomistaja voi saada valtiolta korvauksen arvokkaiden vanhojen metsäalueiden vapaaehtoisesta suojelusta. Kuopiossa suojeltavaa kyllä löytyy. Vuonna 2013 tehdyssä METSO-kartoituksessa arvokkaita luontokohteita tunnistettiin kaupungin mailta noin 1200 hehtaaria. Monimuotoisuudelle merkittäviä ja ensisijaisesti toteutettavia METSO I-kohteita löytyi peräti yli 600 hehtaaria.

Kuopion ympäristökatsauksen 2018 mukaan kaupunki on nyt kuusi vuotta kartoituksen jälkeen sopinut ELY-keskuksen kanssa kuuden METSO-kohteen (noin 150 hehtaaria) suojelemisesta. Tämä on hyvä alku, ja toivomme Kuopion kaupungin aktiivisesti hyödyntävän lisää saatavilla olevaa METSO-rahoitusta. Ympäristökatsauksessa todetaan, että muiden METSO-kohteiden luontoarvojen turvaamisesta päätetään metsien monikäyttösuunnitelman yhteydessä. Suunnitelma on ollut laadinnassa vuodesta 2014 alkaen ja pyrkimys on saada se kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2019 aikana.

Monikäyttösuunnitelmassa on varmistettava luontoarvojen säilyminen Kuopion kaupungin strategian mukaisesti. Tavoitetta kohti päästään lisäämällä luonnonsuojelualueita sekä ottamalla käyttöön luonnon monimuotoisuutta säilyttäviä ja lisääviä metsänkäsittelytapoja. Suunnitelmaa laadittaessa on kuultava asukkaita ja osallistettava laajasti myös sidosryhmiä, sillä siinä linjattavat metsänhoitoperiaatteet ja toimintatavat vaikuttavat kaavoituksen tapaan pysyvästi virkistys- ja vapaa-ajanympäristöön.

Luonnonsuojelualueita ei pidä nähdä yhdyskuntarakenteen kehittämistä vaikeuttavana ja rajoittavana tekijänä, vaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi kaupungin vetovoimatekijänä. Jotta Kuopio olisi visionsa mukaisesti tulevaisuudessa tunnettu luontoarvoistaan, tulisi kaupungin määrätietoisesti ja ennakkoluulottomasti lisätä luonnonsuojelualueidensa määrää.

Petri Nieminen
Varavaltuutettu (vihr.)
Marja Berg
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (vihr.)
Kuopio

Jaa tämä teksti:

Vastaa