Blogi

Lasten ja nuorten tulevaisuuteen on panostettava – subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajausmahdollisuus poistettava

Petri Nieminen | 26.3.2019 | Blogi

Seuraavalla hallituskaudella tulee panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen turvaamiseen. Jokaisella lapsella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet luoda oma polkunsa – pärjätä ja menestyä elämässään. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat keskiössä lapsen ja nuoren kehityksessä. Varhaiskasvatus luo perustan lapsen opinpolulle.
 
Menneellä vaalikaudella saatiin voimaan uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018), joka tukee varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana suomalaista koulutusjärjestelmää. Samalla tehtiin valitettavasti uudistuksia, jotka laskivat varhaiskasvatuksen laatua. Laissa kunnille annettiin mahdollisuus rajata lapsen oikeutta täysipäiväiseen päivähoitoon (ns. subjektiivinen päivähoito-oikeus) vanhempien työaseman perusteella. Esim. Kuopio on käyttänyt tätä oikeutta järjestää kokopäiväistä varhaiskasvatusta vain niille lapsille, joiden ”vanhemmat tai muut huoltajat työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetulla tavalla työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti”. Työelämän ulkopuolella olevan vanhemman lapset voivat osallistua varhaiskasvatukseen vain puolipäiväisesti. Tämä eriarvoistaa ja leimaa lapsia ja perheitä. Myös ryhmäkoot ovat suurentuneet.
 
Jokaisella lapsella tulisi mielestäni olla yhdenvertainen mahdollisuus varhaiskasvatukseen perhetaustastaan ja asuinkunnastaan riippumatta. Varhaiskasvatusta tulisikin kehittää palauttamalla täysipäiväinen subjektiivinen päivähoito-oikeus jokaiselle lapselle. Nyt varhaiskasvatuksen ulkopuolelle saattavat jäädä juuri ne heikommassa asemassa olevat lapset, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta eniten. Varhaiskasvatuksella voidaan tasata eroja eri taustoista tulevien lasten kouluvalmiudessa ja oppimisessa sekä ehkäistä syrjäytymistä.
 
Joka tapauksessa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen tarvitaan riittävästi resursseja. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus edellyttävät riittävää aikuisen (hoitajan/opettajan/avustajan) huomiota ja aikaa. Opetuksen tukitoimiin ja kolmiportaisen tuen resursseihin panostaminen on ensiarvoisen tärkeää etenkin ryhmäkokojen ollessa suuria. Ilman riittävää määrä erityisopettajia ja avustajia ei voida saavuttaa laadukasta opetusta ja riittävää tukea niille lapsille, jotka ovat tehostetun tai erityisen tuen tarpeessa. Myös koulukiusaamiseen puuttumiseen on kohdennettava tarpeeksi resursseja, jotta jokaiselle lapselle voidaan taata turvallinen opinpolku.
Jaa tämä teksti:

Vastaa