Blogi

Malminetsintää ei tulisi harjoittaa 1-luokan pohjavesialueilla

Petri Nieminen | 19.3.2019 | Blogi

Hyvä lausunto Varkauden kaupungilta käytössä olevalle pohjavesiresurssille mahdollisesti vaaraa aiheuttavasta toiminnasta, eli tässä tapauksessa malminetsinnästä. Kaupungin näkemys on, että malminetsintää ei tule ulottaa 1-luokan pohjavesialueelle, koska kaupunki on varannut Syvänsin alueen vedenottoa varten. Vedenottamon alueella on vesiylioikeuden vahvistamat lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet.

Käytössä olevaa pohjavesiresurssia suojaa tässä tapauksessa useampi eri laki:
1) Vedenottamon vesioikeudelliset suoja-alueet (vesilaki 4:11 §) on määrätty, koska alueen käyttöä on ollut tarpeen rajoittaa veden laadun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi.
2) Ympäristönsuojelulain (17 §) mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että 1-luokan pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua.
3) Nykyisen kaivoslain mukaan (46 §) malminetsintälupaa ei saa myöntää alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta tai muusta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä.

Mielestäni on tältä pohjalta siis selvää, ettei Tukesilla ole edellytyksiä myöntää malminetsintälupaa siten, että se ulottuu kyseessä olevalle 1-luokan pohjavesialueelle, jonka vettä käytetään jo yhdyskunnan (Varkaus) vedenhankintaan. Tällaisella alueella ei olisi myöskään varsinaiselle kaivostoiminnalle edellytyksiä. Uusi kaavailtu toiminta ei voi ajaa jo olemassa olevan toiminnan yli.

Jaa tämä teksti:

Vastaa