Blogi

Finnpulpin sellutehtaan jätevedet voimistavat sisäistä kuormitusta, jolla on suuri merkitys rehevöitymiskehityksessä

Petri Nieminen | 23.7.2018 | Blogi

Kallaveden tilan kannalta kriittisin tekijä on kasviplanktonin biomassa, jonka määrää Kallavedessä säätelee minimiravinteena fosfori. Finnpulp päästää fosforia Kelloselälle 20 kg vuoden jokaisena päivänä, joka julkisten lähteiden mukaan lisää Kallaveden kokonaisfosforikuormaa suoraan noin 8-10 %. Tämän suoran fosforipäästön lisäksi on huomioitava, että Finnpulpin jätevedet lisäävät fosforin määrää ns. sisäisen kuormituksen kautta, jolla voi olla erittäin merkittävä vaikutus (sini)leväkukintoihin. Syvänteiden pohjalle jo sedimentoitunut fosfori liukenee hapettomissa oloissa takaisin vesipatsaaseen. Hapettomilta pohja-alueilta veteen liukenee myös elohopeaa, joka rikastuu ravintoketjussa kaloihin.

Finnpulpin päästämän orgaanisen aineksen aiheuttama suuri hapenkulutus (CODcr 24 000 kg O2/päivä) pahentaa syvänteiden hapettomuutta, johon vaikuttaa omalta osaltaan myös jätevesien natriumin, kloridin sekä 55 000 kg päivässä johdettavan sulfaatin aiheuttama kemiallinen kerrostuneisuus. Tämän lisäksi tehtaan suuri lämpöpäästö lisää hapen kulutusta kiihdyttämällä hajotustoimintaa. Lämpimään veteen pystyy myös sitoutumaan vähemmän happea kuin kylmään veteen. Alusveden hapettomuutta esiintyy Kallavedellä paikoin jo nyt. Pohja-alueiden hapettomuuden lisääntyminen vaikuttaa sisäisen kuormituksen voimistumisen lisäksi pohjaeläinyhteisön koostumukseen ja pohjan läheisyydessä viihtyvien kalojen kuten mateen ja kuhan elinoloihin ja käyttäytymiseen.

Jaa tämä teksti:

Vastaa