Ympäristön
ja ihmisen asialla

Luontokato ja fossiilitaloudesta irtautuminen ovat keskeisimpiä asioita, joihin pitää reagoida poliittisessa päätöksenteossa. Ympäröivä luonto, metsät, vesistöt, pohjavedet, maa- ja kallioperä ovat se raami, joka tarjoaa meille elämiseen tarvittavat resurssit. Niistä täytyy pitää huolta ja luonnonvaroja hyödyntää kestävällä tavalla. Ihminen on osa luontoa – ei sen herra. Meidän tulee jättää jälkeemme mahdollisimman hyvä ja monimuotoinen elinympäristö myös tuleville sukupolville. Ympäristön- ja luonnonsuojelu eivät ole vain kulueriä, vaan investointeja tulevaisuuteen.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

1. Riittävä suojelutaso

 • Valtion mailla olevat luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset metsät suojeltava.
 • METSO- ja Helmi-ohjelmiin lisää rahoitusta – vanhat metsät (ja etenkin lahopuu) tärkeitä metsäluonnon monimuotoisuudelle.
 • Soidensuojelun täydennysohjelma toteutettava.
 • Eläinkantojen pieneneminen pysäytettävä. Uhanalaisten lajien metsästystä ei tule sallia.

2. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

 • Pohja- ja pintavesistä pidettävä huolta – tavoitteena vähintään vesipuitedirektiivin mukainen hyvä tila. Puhtaat vedet ovat Suomen vahvuus ja niiden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa.
 • Vesilakia uudistettava: sähköntuotannollisesti merkitykseltään vähäiset vesivoimalaitokset tulisi purkaa aiheuttamansa ekologisen haitan vuoksi, suuriin vesivoimalaitoksiin luonnonmukaiset ohitusuomat riittävällä ympäristövirtaamalla. Kalatalousvelvoitteet kaikkiin vesivoimalaitoksiin, vanhoja velvoitteita päivitettävä nykytiedon tasalle.
 • Kalastuspolitiikassa otettava entistä voimakkaammin huomioon tuorein tutkimustieto ja lajien biologia (mm. lisääntymisikä). Kalastuksen säätelyä sekä ala- ja ylämittoja kehitettävä.
 • Teolliset hankkeet suhteutettava ympäristön kantokykyyn – ei ympäristön kannalta kestämättömille kaivoshankkeille.
 • Ympäristölainsäädännön kehittämistä edelleen jatkettava kaivostoimintaan liittyen. Ympäristönsuojelun taso kaivosteollisuudessa ei ole Suomessa riittävää.
 • Valtion metsien metsänkäsittelytapoihin muutoksia – lisää jatkuvaa kasvatusta päätehakkuiden sijaan. Metsähallituksen tuottotavoitetta laskettava.
 • Metsien kestävä hakkuumäärä: otettava huomioon myös ilmasto-, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset pelkkien kasvu- ja kuutiomäärien laskemisen lisäksi.
 • Kiertotalouden kehittäminen – vähennettävä neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Teollisuuden sivuvirrat entistä paremmin hyötykäyttöön. Ravinteet kiertoon, ei vesistöihin.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen

1. Eroon fossiilisista energianlähteistä

 • Fossiilisten energianlähteiden tilalle aurinko- ja tuulivoimaa, kestävästi tuotettua bioenergiaa, vastuullista vesivoimaa ja ydinvoimaa. Viimeisen tuottaman jätteen loppusijoitus on ongelma, mutta tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ja energian saatavuus on vakaata. Pienet modulaariset ydinvoimalat voivat olla tulevaisuutta.
 • Liikenteeseen lisää biokaasu- sekä sähköajoneuvoja. Biokaasun tankkaus- ja sähkön latausverkostoa laajennettava. Itärataa kehitettävä.

2. Hiilivarastojen kasvattaminen

 • Pidennetään metsien kiertoaikaa.
 • Ennallistetaan soita.
 • Lopetetaan peltojen raivaaminen turvemaille. Poistetaan vajaatuottoiset turvepellot viljelystä ja metsitetään ne.
 • Käytetään puuta pitkän elinkaaren tuotteisiin (esim. puurakentaminen).